Aktieägartillskott som lösning på företagets ansträngda likviditet

För många mindre företag är de första månaderna efter sommaren ofta extra tuffa ekonomiskt. Under semesterperioden sjunker aktiviteten väsentligt i de flesta branscher. Minskade intäkter och en oförändrad kostnadsmassa kan leda till likviditetsproblem för företaget. Något som kan bli extra påtagligt när man som företagare själv kommer tillbaka utvilad från semestern med massor av idéer för höstens projekt och reda att köra igång.

Då kan ett aktieägartillskott vara ett snabbt och relativt okomplicerat alternativ till banklån eller ökning av aktiekapitalet.

Ett aktieägartillskott är, eller som det ibland benämns, kapitaltillskott, innebär ett formlöst tillskott av medel till ett aktiebolag. Till skillnad från en nyemission så lämnas tillskottet utan att aktieägaren erhåller några aktier. Tack vare formlösheten är detta en åtgärd som relativt snabbt kan sättas in då behovet uppstår.

 

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott

Ett tillskott kan vara villkorat eller ovillkorat.

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.

När aktiebolaget betalar tillbaka ett villkorat aktieägartillskott behandlas återbetalningen civilrättsligt som vinstutdelning. Skatterättsligt behandlas det som återbetalning av ett lån.

Ett ovillkorat tillskott lämnas utan krav på återbetalning. Den som lämnar tillskottet har då inte någon avdragsrätt vid den löpande beskattningen, men får i regel räkna med beloppet som en del av anskaffningsutgiften för aktierna i det bolag som mottagit aktieägartillskottet.

Gemensamt för båda formerna av tillskott är att de inte utgör en skattepliktig inkomst för mottagaren.

Inga formkrav

Själva tillskottet kan lämnas antingen som en kontant inbetalning till bolaget, eller genom att en borgenär ensidigt låter omvandla en fordran till ett efterställt lån, alternativt ett ovillkorat tillskott, vilket ökar bolagets eget kapital. Även tillskott av sakegendom förekommer då grunden för ett aktieägartillskott är att bolagets tillgångar ökar men inte skulderna.

 

Vem kan lämna aktieägartillskott

I regel lämnar samtliga aktieägare tillskott, men det förekommer även att endast den största aktieägaren eller de största aktieägarna lämnar tillskott. Inget hindrar i princip att även andra än aktieägare lämnar kapitaltillskott.

 

Skatteverkets hemsida finns mer information och vägledning kring aktieägatillskott.