Vad krävs för att kunna hävda force majeure?

Det är oroliga tider just nu och många företag upplever stora problem vad gäller både tillgång och prissättning på råvaror och insatsmaterial vilket i sin tur påverkar leveranser till kund. I det här blogginlägget reder jag ut vad begreppet force majeure innebär och när det kan åberopas som grund för att jämka ett ingånget avtal.

”Pacta sunt servanda” som kan översättas till ”avtal skall hållas” är den mest grundläggande principen inom avtalsrätten. Det betyder helt enkelt att en part som ingått ett avtal också är skyldig att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med avtalsinnehållet. Det här är huvudregeln men som alltid finns vissa undantag- force majeure är ett sådant exempel.

Vad betyder force majeure?

Force majeure är en juridisk term som används för att beskriva övermäktiga, oväntade och oförutsägbara händelser som gör det omöjligt för en part att uppfylla ett avtal. Exempel på vad som kan avses med force majeure är vanligtvis krig, upplopp, statliga ingripanden, arbetskonflikter, brand eller naturkatastrofer. Det finns dock inte någon enhetlig definition av begreppet och det är därför viktigt att titta på hur force majeure klausulen är utformad i det aktuella avtalet.

När kan force majeure åberopas?

Det finns tre kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en force majeure situation:

  1. Det är en extern händelse som ingen av parterna har någon kontroll över;
  2. Händelsen är onormal eller var oförutsägbar när avtalet tecknades; och
  3. Händelsen medför ett oöverstigligt hinder för en part att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis.

Det krävs mycket för att force majeure ska föreligga.

Den som till exempel väljer att inte hålla lager och/eller inte har avtalat om fast pris från sina egna leverantörer tar en affärsmässig risk. Det är varje företags ansvar att säkerställa att man har en avtalsstruktur med  kunder och leverantörer som skapar balans mellan sina avtalade förpliktelser och skyldigheter. Det blir fort problem om du lovar dina kunder ett fast pris eller en viss leveranstid om du inte samtidigt har säkerställt motsvarande genom avtal med dina leverantörer.

För att force majeure ska föreligga krävs som sagt att det föreligger ett oöverstigligt hinder. Leverans kan ofta ske på annat sätt för att undvika försening även om det är dyrare, om så är fallet föreligger inte force majeure. Nedstängningar eller problem med frakt till följd av covid medför normalt inte force majeure idag, möjligen kunde man hävda det under våren 2020. Likaså är krig i ett annat land, t.ex. Ukraina, normalt inte en omständighet som innebär force majeure i Sverige. Att något blir dyrare eller att avtal medför en förlust är inte heller force majeure.

Det krävs mycket för att jämka ett avtal på grund av force majeure men det kan finnas andra sätt att jämka ett ingånget avtal.

Andra sätt att jämka ett ingånget avtal

Börja med att prata med din avtalspart. Finns det möjlighet att nå en samförståndslösning som är acceptabel för båda parter?

Går det inte att komma överens är det dags att ta en ordentlig titt på det aktuella avtalet. Det är vanligt att avtal innehåller bestämmelser om när och hur en prisjustering eller omförhandling får ske, och det är i första hand dessa bestämmelser som ska tillämpas vid ökande kostnader eller leveranssvårigheter och inte bestämmelser om force majeure.

Som en sista utväg kan i vissa fall ett avtalsvillkor jämkas med stöd av § 36 avtalslagen om villkoret blivit oskäligt till följd av omständigheter som inträffat efter att avtalet ingicks. Denna lagregel tillämpas dock restriktivt. För att undvika att hamna i en dyr och tidskrävande rättsprocess med osäker utgång är det i princip alltid mer fördelaktigt för båda avtalsparter att istället sätta sig vid förhandlingsbordet med syfte att hitta praktiska lösningar på den uppkomna situationen, särskilt i tider av osäkerhet.

Har man väl hamnat i en svår situation med ett avtal man inte kan ta sig ur får man försöka hantera situationen efter bästa förmåga. Är man inte där än så bör man så snart som möjligt sätta sig ner och se över sin avtalsstruktur. Det är mycket osäkerhet i vår omvärld och vi står inför en ny verklighet där frågor som inte har varit aktuella att diskutera på väldigt länge plötsligt har blivit relevanta igen.

Saker att tänka på vid utformning av kund- och leverantörsavtal

  • Hur ska prisförändringar på råvaror, insatsmaterial, el, drivmedel, osv. hanteras? Inkludera en prisjusteringsklausul i avtalet.
  • Vad händer vid bristande råvarutillgång eller förseningar i leveranskedjorna? Lova inte för mycket vad gäller leveranstider.
  • Verkligheten förändras och det kan vara bra att ta med en generell omförhandlingsklausul i avtalet.

Behöver du juridisk rådgivning antingen för att hantera en besvärlig avtalssituation som uppkommit eller för att framtidssäkra era avtal så får du gärna höra av dig till oss på VirMeda. Kontaktuppgifter hittar du här.