Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare. Vem ska stå för transportskadan? Vem ska teckna försäkring? Vems ansvar är det att varorna sitter fast i tullen med felaktig dokumentation?

Alla dessa är exempel på vanliga frågor som uppstår och som kan leda till tvister om inte parterna har avtalat om vad som ska gälla.

Incoterms är den regelsamling för leveransvillkor som har störst internationell spridning. De är framtagna av International Chamber of Commerce (ICC) och kan användas vid såväl nationell som internationell handel. Regelsamlingen har funnits sedan 1936 men har uppdaterats och reviderats ett antal gånger sedan dess. Den nu gällande versionen heter Incoterms 2010.

Det finns 11 leveransvillkor enligt Incoterms 2010 och dessa kan delas in i 4 olika grupper. Gruppindelningen baseras på om det är köparen eller säljaren som ansvarar för huvudtransporten och när risken för varorna övergår.

Nedan är en sammanställning över de 11 olika villkoren samt en beskrivning av vad de innebär för säljare respektive köpare.

Leveransvillkor Beskrivning
Klausuler oavsett transportsätt
Ex works

(Fritt fabrik)

EXW Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sin fabrik, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt.

Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan användas vid alla typer av transporter.

Köparen står risken för godset under hela transporten

Ev. försäkring tecknas av köparen.

Free carrier

(Fritt lastat)

FCA Säljarens skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen.

Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för importen. FCA går att använda vid alla former av transporter.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

Carriage paid to

(Frakt betald till)

CPT Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats.

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers.

Det är köparen som tecknar försäkring och sköter importen av varorna. CPT kan användas vid alla former av transporter och är vanligt vid t ex containertransporter.

Risken övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren. Ev. försäkring tecknas av köparen.

Carriage and insurance paid to

(Frakt och försäkring betald till)

CIP CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats.

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det sker för det mesta i containers.

Det är köparen som sköter importen av varorna.

Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF.

CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid containertransporter.

Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

Delivered at place

(Levererat angiven plats)

DAP Varorna ska levereras av säljaren till angiven plats på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att ställa ut faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.

DAP kan användas för alla former av transporter.

Säljaren står risken för godset under hela transporten.

Ev. försäkring tecknas av säljaren.

Delivered at terminal

(Levererat angiven terminal)

DAT Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.

DAT kan användas för alla former av transporter.

Säljaren står risken för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen.

Ev. försäkring tecknas av säljaren.

Delivered duty paid

(Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet)

DDP Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen.

DDP kan användas vid alla transporter.

Säljaren står faran för godset under hela transporten.

Ev försäkring tecknas av säljaren.

Klausuler för sjötransport
Free alongside ship

(Fritt fartygets sida)

FAS FAS används bara vid sjötransporter.

Säljarens skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen.

Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader.

Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den dokumentation som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär detta.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

Free on board

(Fritt ombord)

FOB FOB används bara vid sjötransport.

Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna placerats ombord på fartyget i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna.

Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats.

Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna.

Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer importen av varorna.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

Cost and Freight

(Fri kostnad och frakt)

CFR CFR används endast vid sjötransport.

Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthamnen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de placerats ombord på fartyget i lastningshamnen.

Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen.

Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

Cost, insurance and freight

(Fri kostnad, försäkring och frakt)

CIF CIF används bara vid sjötransport.

CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter som vid CFR med undantag att säljaren har skyldighet att teckna och betala en varuförsäkring för sjötransporten i köparens namn.

Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen.

Säljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för kostnaden, om man inte avtalat om något annat.

Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomsthamnen om det inte ingår i transporten.

Försäkring skall tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven destinationshamn.