Avtalstvist- hur går en domstolsprocess till?

Som företagare händer det att man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner- det uppstår en tvist. Många gånger beror tvisten på någon form av missförstånd mellan parterna, det kanske helt saknas skriftliga avtal som reglerar affärsrelationen eller så finns det avtal men som egentligen är kopierade mallar och som inte alls är applicerbara på den aktuella relationen. Att skriva bra och tydliga avtal är det bästa sättet att undvika tvister längre fram.

Men, ibland uppstår tvister i alla fall och då gäller det att hantera dem på bästa sätt. Lyckas man inte nå en samförståndslösning får tvisten lösas genom en domstolsprocess.

Steg 1. Stämningsansökan

Den som vill att tingsrätten ska pröva en tvist ska lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och betala en ansökningsavgift på 2 800 kr.

Vad ska stämningsansökan innehålla?

Parterna-Den som skriver stämningsansökan kallas Kärande och den som blir stämd kallas Svarande. Stämningsansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter till båda parter.

Yrkande och grunder– I stämningsansökan ska Kärande ange vad denne begär, dvs. vad man vill att domstolen ska döma; sitt yrkande. Käranden ska även ange grunden för sitt yrkande.  En grund förklarar varför Käranden rättsligt har rätt till det som yrkas.

Omständigheter– När yrkandet och den rättsliga grunden för det har presenterats i stämningsansökan så är det dags att beskriva omständigheterna. Det vill säga en beskrivning av händelseförloppet, vad är det som har hänt som har lett fram till den aktuella tvisten?

Bevisning– Sist men inte minst bör stämningsansökan innehålla en bevisuppgift. Bevisningen kan vara så väl skriftlig som muntlig och avser att styrka Kärandens påståenden.

Skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt är många gånger en fråga om bevisning.

 

Till vilken domstol ska ansökan skickas?

Enligt huvudregeln ska stämningsansökan skickas till tingsrätten på den ort där svarandebolaget har sitt säte, eller om Svaranden är en privatperson, där denne är folkbokförd. Har ni tecknat ett avtal som innehåller en bestämmelse om val av domstol så gäller istället det som står i Avtalet.

När stämningsansökan kommer till tingsrätten kontrolleras den för att säkerställa att den är fullständig. Är den inte det får du ett föreläggande om komplettering. Tingsrätten utfärdar sedan en stämning på motparten som uppmanas att svara på det du begärt. Svarandens bemötande av stämningsansökan kallas för svaromål.

Steg 2. Muntlig förberedelse

Den muntliga förberedelsen är den första förhandlingen i Tingsrätten där domaren reder ut eventuella oklarheter i tvisten. Vad är respektive parts ståndpunkt i tvisten och finns det saker som båda parter är överens om? I det här skedet undersöker domaren även möjligheterna för parterna att nå en överenskommelse, en förlikning. Det kan i många fall vara lättare att med domaren som medlare få till en förlikning.

Vad innebär en förlikning?

En förlikning innebär att Parterna frivilligt kommer överens, utan att domstolen prövar målet. En förlikning som träffas under den muntliga förberedelsen kan, på parternas begäran, stadfästas i en dom. Att förlikningen stadfästs i dom betyder att tvisten därmed är slutligen avgjord och inte kan tas upp och prövas i domstol igen. Domen blir en så kallad exekutionstitel som gör att käranden kan begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten om Svaranden inte betalar enligt förlikningsavtalet.

Har däremot ingen stadfästelse gjorts, utan käranden har istället återkallat stämningsansökan och parterna har ingått förlikning utan domstolens hjälp så skrivs målet istället av. Det innebär att förlikningen inte får rättskraft och att Parterna rent processrättsligt kan ta upp tvisten till domstol igen.

Steg 3. Huvudförhandling

Om Parterna inte har  lyckats nå en förlikning innan dess så avgörs tvisten vid en huvudförhandling. Parterna och deras respektive ombud träffas då i rättssalen och går igenom målet.

Käranden inleder genom att framställa sitt/sina yrkanden och grunderna för dessa. Svaranden får sedan möjlighet att ge sin syn på det hela och bemöta Kärandens påståenden. Parterna gör också sin sakframställning och berättar om bakgrunden till tvisten och händelseförloppet. I samband med detta presenteras även den skriftliga bevisningen. Om Parterna har åberopat muntlig bevisning i form av förhör med sig själva görs det efter sakframställningen och därefter hörs eventuella vittnen som kallas in ett i taget.

När alla bevis lagts fram får Parterna slutföra sin talan genom att beskriva vad de anser sig ha bevisat i målet och hur domstolen bör döma.

Dom

Efter huvudförhandlingen diskuterar domarna målet och bestämmer hur de ska döma. Domen grundas bara på det som kommit fram vid huvudförhandlingen och får bara avse de Parterna har yrkat. Oftast meddelas domen vid ett senare tillfälle, vanligtvis inom ett par veckor efter avslutad förhandling. Domen skickas alltid per post eller e-mail till Parterna eller deras ombud.

En stämningsansökan är det som sätter ramarna för tvisten men den är inte helt enkel att utforma. Därför är det en god idé att anlita ett juridiskt ombud som kan företräda dig i tvisten. Har du en företagsförsäkring så inkluderar den nästan alltid en rättsskyddsförsäkring som innebär att du många gånger få ersättning för dina ombudskostnader.


Jag hjälper dig gärna att skriva en stämningsansökan, eller ett svaromål om du har blivit stämd, samt med den efterföljande tvisten.

Kontakta mig på johanna.nielsen@virmeda.se eller ring 0700- 920 255.