När behövs ett sekretessavtal?

Sitter du på en affärsidé som du tror skulle kunna bli något stort? Är du rädd att någon ska sno din idé om du berättar om den? Det kan vara en befogad rädsla- risken finns alltid att någon snor en bra idé och hinner före i genomförandet.

Men – att inte prata om sin affärsidé är inte vägen framåt. För att lyckas med affärsidén behöver vi testa den på andra. Så ge dig ut och träffa och diskutera med eventuella samarbetspartners men se till att de som tar del av din affärsidé först skriver på ett sekretessavtal.

Skydda din affärsidé med sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal reglerar parternas hantering av hemlig information.

Vad ska sekretessavtalet innehålla?

För att sekretessavtalet ska kunna fylla den funktion som beskrivs ovan – nämligen reglera hur parterna hanterar hemlig information- så måste avtalet svara på följande frågor:

  • Vilka är parterna?

Identifiera parterna noga med företagsnamn och organisationsnummer eller personnummer om det är en privatperson. Fundera även över om det finns anledning att avtalet även ska omfatta anställda, konsulter, rådgivare eller andra som kan komma att ta del av informationen.

  • I vilket syfte lämnas informationen?

Beskriv kortfattat bakgrunden till informationsutbytet och på vilka premisser det sker. Bakgrunden kan till exempel vara att diskutera ett eventuellt samarbete.

  • Vilken information är hemlig?

Var tydlig med vad det är för information som ska hållas hemlig. Sekretessavtalen innehåller ofta en omfattande definition av vilken typ av information som är konfidentiell. Det kan röra sig om bland annat uppfinningar, affärsidéer, konstruktioner, prototyper, produkter, affärshemligheter, know-how, produktutvärdering och/eller marknadsundersökningar, marknadsplaner och strategier, prissättning samt kund- och leverantörslistor. Var tydlig med om sekretessen enbart gäller skriftlig information eller om även muntlig information ska omfattas.

  • Hur ska den hemliga informationen användas?

Vad den hemliga informationen får användas till har en tydlig koppling till bakgrunden till avtalet. Informationen får normalt endast användas för att fullgöra syftet med avtalet och det bör framgå i avtalstexten.

  • Vem äger rättigheterna till informationen som delges?

Säkra upp äganderätten till informationen genom att skriva i avtalet att alla rättigheter till den konfidentiella informationen ska förbli hos den part som lämnat informationen.

  • Vad händer vid brott mot avtalet?

Det är ofta mycket svårt att veta exakt vilken skada ett brott mot sekretessåtagandet orsakar. Att avtala om ett vite ger dock en viss trygghet och fungerar dessutom avskräckande.

  • Under hur lång tid gäller sekretessåtagandet?

Hur länge informationen ska hållas hemlig beror givetvis på vad det är för typ av information. Det kan röra sig om alltifrån 1 till 5 år eller i vissa fall utan begränsning i tiden, så länge informationen inte är känd för allmänheten.

Här kan du läsa mer om sekretessavtal och vad du ska tänka på när du ska skriva ett.