Är en elektronisk signatur juridiskt bindande?

I det här inlägget redogör jag vad en elektronisk underskrift är och hur långt dess rättsverkan sträcker sig. Med andra ord, vad krävs för att en elektronisk underskrift ska likställas med en egenhändig namnteckning och vad har en elektronisk signatur för bevisvärde vid en eventuell tvist.

 

Vad är en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur kan innefatta allt från att skriva sitt namn i anslutning till en text, exempelvis i ett e-mail, till att använda kryptografiska teknologier såsom asymmetriska nycklar för att på så vis framställa en signatur.

 

Elektroniska signaturer delas in i tre kategorier:

En elektronisk signatur är uppgifter i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som har undertecknat handlingen.

En avancerad elektronisk signatur uppfyller följande krav: Den är uteslutande knuten till undertecknaren. Undertecknaren kan identifieras genom den. Den är skapad på ett sådant sätt att undertecknaren har kontroll över signaturen. Ändringar i den elektroniska signaturen kan upptäckas.

En kvalificerad elektronisk signatur är en avancerad elektronisk signatur som är skapad med en säker anordning för signaturframställning och baserad på ett kvalificerat certifikat.

Vilken av dessa former som bör användas i ett specifikt fall beror på hur viktigt det är att försäkra sig om att personen som skriver under faktisk är den som den utger sig för att vara. En kvalificerad elektronisk underskrift har motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Det finns dock många sammanhang där det inte krävs en handskriven underskrift för att det ska bli juridiskt bindande.

 

Ingående av avtal med elektroniska signaturer

Avtalslagen innehåller, med undantag för köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt, inga formkrav. Elektroniska signaturer kan därför alltså i princip alltid användas för att ingå bindande avtal.

 

Elektroniska signaturers bevisvärde

I svensk processrätt gäller principen om fri bevisföring och fri bevisprövning. Dessa principer innebär att parterna får som huvudregel lägga fram vilken bevisning de vill och domstolen är inte bunden av några regler då den framlagda bevisningen ska värderas. Det är domaren själv som avgör hur trovärdigt bevismaterialet är.

Fördelen med att använda elektroniska signaturer är att det oftast finns en bättre spårbarhet för när ett avtal har ingåtts. Det är dessutom relativt enkelt att förfalska en traditionell signatur jämfört med en elektronisk signatur som görs till exempel med hjälp av bankID.

Sammanfattningsvis är elektroniska signaturer, med några få undantag, alltid juridiskt bindande och de har samma bevisvärde som traditionella signaturer.

Vill ni komma igång och använda er av elektronisk signatur så rekommenderar jag er att testa Scrive.

 

 

Kommentarerna är stängda.