Går det att avsluta en visstidsanställning i förtid?

En renodlad visstidsanställning kan som huvudregel inte sägas upp/ avslutas i förtid. Detta eftersom en visstidsanställning redan har ett förutbestämt slutdatum. Det här är något som kan leda till problem för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Avtala om uppsägningstid

Jag rekommenderar därför alltid att man i samtliga visstidsanställningsavtal som löper under mer än 1 månad skriver att anställningen gäller från och med ett visst datum, dock längst till och med ett visst datum. Samt att avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad. På så vis har båda parter möjlighet att avsluta visstidsanställningen i förtid med iakttagande av avtalad uppsägningstid.
Om det i anställningsavtalet istället står att avtalet gäller från och med ett visst datum till och med ett visst datum så kan avtalet inte sägas upp i förtid, med undantag för om det föreligger saklig grund för avsked. Avsked är  något helt annat än uppsägning. Avskedande är en mer ingripande åtgärd än uppsägning och är tänkt att användas vid de allvarligaste fallen där arbetstagaren grovt har brutit mot sina skyldigheter i anställningen.  Situationer som skulle kunna utgöra skäl för avskedande är allvarliga lojalitetsbrott och brottsliga handlingar med koppling till arbetsplatsen. Vid avskedanden upphör anställningen omedelbart utan någon uppsägningstid.
En anställd som inte fungerar som det är tänkt på arbetsplatsen kan ställa till med stora problem för arbetsgivaren även om det inte föreligger saklig grund för avsked. Det är just därför som det är så viktigt att avtala om att även en visstidsanställning ska kunna sägas upp i förtid.

Avtala om rätten att arbetsbefria under uppsägningstiden

En annan sak som är viktig att tänka på när man skriver anställningsavtal är att du som arbetsgivare inte per automatik har rätt att arbetsbefria eller stänga av en arbetstagare från arbetsplatsen. Arbetsgivaren får alltså inte enhälligt fatta beslut om att skicka hem en arbetstagare under uppsägningstiden även om den betalar ut full lön för perioden då arbetstagaren är arbetsbefriad. Se därför till att avtala om det från början.
Skriv i era anställningsavtal att “ Arbetsgivaren har rätt att om denne så önskar befria Arbetstagaren från arbetsplikt under uppsägningstid. Under sådan arbetsbefrielse äger Arbetstagaren rätt till full lön och övriga förmåner i anledning av anställningen.”
Att ha en arbetstagare kvar på arbetsplatsen efter att denne blivit uppsagd av personliga skäl kan leda till dålig ryktesspridning och oro på arbetsplatsen.  Det är många gånger därför bättre att låta personen i fråga vara arbetsbefriad under uppsägningstiden.