Håll koll på momsen vid crowdfunding

 

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering som det ibland kallas på Svenska, är en finansieringsform som blivit populär på senare år. Crowdfunding är ett sätt för entreprenörer att finansiera sina affärsidéer och projekt. Istället för att vända sig till en eller ett fåtal investerare som kan bidra med en större summa pengar så går crowdfunding ut på att man vänder sig till en stor grupp individer som alla investerar en liten summa var.

En av de stora fördelarna med crowdfunding är att entreprenören får ett tidigt kvitto på om den stora massan tror på idén, projektet eller produkten som ska finansieras. Ett lyckat crowdfunding projekt innebär sannolikt även att företaget får ett stort antal ambassadörer som tror på idén och marknadsför den i sitt nätverk.

 

Hur fungerar det?

Crowdfunding är ett samlingsbegrepp för kapitalanskaffning som går ut på att man vänder sig till den stora massan. Det finns fyra olika typer av crowdfunding:

  • Belöningsbaserad: Finansiärer får någon form av belöning från företaget. Det kan röra sig om förköpsrätter på den färdiga produkten eller mer symboliska gåvor.
  • Donationsbaserad: Finansiärer donerar pengar utan att få något tillbaka.
  • Lånebaserad: Finansiärer lånar ut pengar till företaget med villkoret att de senare ska få tillbaka det satsade kapitalet med ränta.
  • Delägarbaserad: Finansiärerna erbjuds köpa aktier motsvarande de värde som investeras i företaget.

Värt att känna till är att delägarbaserad crowdfunding är den form som är hårdast reglerad. Enligt aktiebolagslagen (ABL) § 7 så är det förbjudet att sprida aktier i privata aktiebolag. Ett onoterat bolag får därmed inte ta in mer än 200 nya aktieägare genom en crowdfunding-kampanj.

Det är dock inte delägarbaserad crowdfunding som är fokus för det här inlägget utan istället den belöningsbaserade formen eftersom det är där momsplikten kan uppstå.

 

När uppstår momsplikten?

Det är inte ovanligt att finansiärer som genom crowdfunding finansierar utveckling och lansering av en viss produkt gör det i utbyte mot att få ett eller flera exemplar av den färdiga produkten.

Enligt Skatteverket så utgör tillhandahållande av varor och tjänster, i utbyte mot finansiering, dvs. så kallad belöningsbaserad crowdfunding, en momspliktig omsättning under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan den ersättning som betalas och den produkt som mottas.

Beskattningsunderlaget för momsen är den summa som finansiären i fråga har betalat, oavsett vad produkten som erbjuds som motprestation skulle vara värd på en öppen marknad.

Ovanstående gäller dock inte för tackgåvor. Om produkten som erbjuds som motprestation endast är av symboliskt värde, dvs. om de är av försumbart värde eller om värdet inte alls står i relation till bidragens storlek så är det dock inte fråga om momspliktig verksamhet.

Gränsdragningen för vad som faller under kategorin ”tackgåva” och därmed inte är momspliktig och vad som är att betrakta som momspliktig omsättning är inte helt okomplicerad. Det är därför viktigt att reda ut vad som gäller i varje enskilt fall inför val av finansieringsform. Skulle moms påföras i efterhand riskerar en stor del av de bidrag som samlats in att gå till att betala moms, skattetillägg och kostnadsränta istället för att finansiera verksamheten.

 

För mer information läs Skatteverkets ställningstagande här.