Har du koll på konkurrensreglerna? Del. 2

Den här veckans blogginlägg är en fortsättning på förra veckans inlägg om konkurrensreglerna. Då skrev jag om förbjudna samarbeten, hela inlägget hittar du här. Den här veckan handlar inlägget om det andra förbudet i konkurrenslagen, nämligen missbruk av dominerande ställning.

Förbud mot missbruk av dominerande ställning

Det är inte förbjudet i sig att ha en dominerande ställning men det är förbjudet att missbruka sin marknadsmakt på ett sätt som skadar konkurrensen.

Vad är en dominerande ställning?

Ett företag har en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera utan att ta någon eller endast begränsad hänsyn till sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Man brukar säga att en marknadsandel över 40 procent är ett tecken på dominans. Ju högre marknadsandel ett företag har, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande.

Vad är missbruk av en dominerande ställning?

Ett dominerande företag har ett särskilt ansvar att inte utnyttja sin marknadsmakt för att skada konkurrensen. Om det dominerande företaget däremot kan visa att det har godtagbara skäl för sitt agerande, eller att det finns övervägande positiva effekter, är det inte fråga om ett otillåtet missbruk.

 

Leveransvägran

Som huvudregel gäller att alla företag, även om det har en dominerande ställning, har rätt att välja vilka de vill göra affärer med men det finns undantag. Om ett dominerande företag vägrar att leverera en vara eller tjänst som är nödvändig för att kunden som efterfrågar den ska kunna konkurrera effektivt så kan det röra sig om missbruk av dominerande ställning och vara otillåtet.

 

Villkor om exklusivitet

Bestämmelser om att en kund ska köpa hela eller stora delar av sitt behov av en viss vara eller tjänst från det dominerande företaget kan försvåra för andra företag att konkurrera effektivt. Detsamma gäller villkor om att en leverantör bara ska leverera till det dominerande företaget. Den typen av bestämmelser kan därför vara otillåtna.

 

Underprissättning

Låga priser är i grunden bra för konsumenterna men det kan vara otillåtet för ett dominerande företag att sätta så låga priser att det inte täcker företagets egna kostnader eftersom det kan vara ett sätt att stänga ute konkurrenter från marknaden. Ett stort företag med marknadsmakt överlever som regel den typen av priskrig längre än andra aktörer på marknaden. Det är därför inte tillåtet att stänga ute konkurrenter genom underprissättning för att sedan höja priserna rejält när konkurrenterna gått i konkurs.

 

Lojalitetsskapande rabatter

Rabatter är också något som i grunden är bra för konsumenterna, men lojalitetsskapande rabatter kan vara otillåtna för ett dominerande företag. Om ett dominerande företag binder upp sina kunder med lojalitetsskapande rabatter kan det vara svårt för andra konkurrenter att konkurrera effektivt på marknaden. Något som på sikt får negativa konsekvenser för konsumenterna.

Konkurrenslagen är till för att främja effektiv konkurrens på marknaden eftersom det gynnar konsumenterna och utvecklingen på sikt. Åtgärder som är kortsiktigt bra för konsumenterna kan därför ändå vara förbjudna om det riskerar att leda till negativa effekter på lång sikt.

 

Vad händer om man inte följer konkurrenslagen?

Böter

Företag som bryter mot konkurrenslagen kan få betala böter i form av en konkurrensskadeavgift som kan uppgå till 10 % av företagets årsomsättning under föregående år. Hur höga böterna blir beror dels på hur allvarligt konkurrensbrottet är och del på om pågått under en längre tid.

Skadestånd

Utöver konkurrensskadeavgiften kan företaget krävas på skadestånd av de som drabbats ekonomiskt av företagets brott mot konkurrenslagen. Det kan vara andra företag, kunder eller konsumenter.

Näringsförbud

Personer som har en ledande ställning i ett företag som döms för deltagande i en kartell kan få näringsförbud i 3 till 10 år. Exempel på personer som kan förläggas med näringsförbud är VD, vice VD, styrelseledamöter och andra personer som haft en ledande roll i den verksamhet som deltagit i kartellen.

 

Mer information om konkurrenslagen finns på Konkurrensverkets hemsida.