Vad krävs för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga?

Varumärken är av betydande värde för näringslivet i stort eftersom de fungerar som strategiskt viktiga konkurrensmedel och utgör nyckeltillgångar i såväl små som stora företag.

Ett företags varumärke individualiserar dess varor och tjänster på marknaden och bevarar den goodwill som företaget har upparbetat. Ett varumärkes ekonomiska värde grundar sig på att det har vad man brukar kalla för särskiljningsförmåga. Utan denna egenskap kan märket inte registreras och inte skyddas mot andra näringsidkares intrång.

Olika typer av varumärken

Ett varumärke är en symbol som dina kunder använder sig av för att välja just dig. Det går att registrera olika typer av varumärken men alla har de gemensamma begränsningarna att varumärket måste ha särskiljningsförmåga och vara tydligt definierat så att både du och dina konkurrenter kan vara säkra på vad registreringen omfattar.

Vad menas med särskiljningsförmåga?

Med särskiljningsförmåga menas att varumärket måste kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Det betyder att varumärket måste ha något slags särdrag, i sig självt eller som har uppkommit genom användning av varumärket. Vanliga ord och symboler kan därmed inte registreras som varumärke.

Inget krav på nyskapande

Särskiljningsförmågan har inget med nyhet att göra. En symbol som funnits i århundraden kan användas som varumärke. Det krävs inte något eget skapande. Det enda som behövs är att varumärket kan identifiera varornas ursprung och skilja dem från andra företags liknande varor eller tjänster på marknaden.

En helhets bedömning

För att bedöma huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga så ska varumärket som helhet betraktas. Består varumärket av flera beståndsdelar, som till exempel ett figurmärke i kombination med ett eller flera ord, så är det den sammansatta helheten som måste ha särskiljningsförmåga. Det betyder att det i undantagsfall kan vara möjligt att registrera ett varumärke som består av beskrivande ord under förutsättning att orden i kombination med en bild eller annan grafisk form uppfyller kraven för särskiljningsförmåga.

Saknas särskiljningsförmåga

Om en varumärkesregistrering avslås på grund av att varumärket bedöms sakna särskiljningsförmåga kommer här tre förslag på åtgärder:

  • Tillägg

Genom att lägga till exempelvis ett namn, ett ortsnamn, ett fantasiord, en bokstavs- eller sifferkombination kan ditt föreslagna varumärke som helhet bli tillräckligt särskiljande för att kunna registreras.

  • Förändring

Ett varumärke som beskriver vad företaget arbetar med kan ibland ställa till problem när det gäller kravet på särskiljningsförmåga. En möjlighet är då att byta ut den del av varumärket som beskriver verksamheten.

  • Bevisa inarbetning

I bedömningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga så beaktas även hur länge och i vilken omfattning varumärket har använts. Det innebär att ett varumärke som i grunden saknar särskiljningsförmåga kan komma att godkännas om det har använts under en längre tid och det finns bevis för inarbetning. Viktigt att tänka på är dock att det krävs omfattande skriftlig bevisning för att visa att varumärket är tillräckligt inarbetat.