Vad krävs för att häva ett avtal?

Det är lätt att tycka att ett avtal som inte fungerar som man hade tänkt ska hävas. Kanske lever avtalsparten inte upp till dina förväntningar eller så har någon omständighet förändrats sen avtalet ingicks. Men att häva ett avtal utan att ha grund för det kan bli dyrt så se till att reda först reda ut om det finns förutsättningar för en hävning.

 

Skillnaden mellan hävning och uppsägning

Innan jag går in mer i detalj på vad som krävs för att häva ett avtal tänkte jag börja med att reda ut begreppen uppsägning och hävning. Ett avtal som sägs upp upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut. Hur lång uppsägningstiden är regleras i första hand i avtalet. Saknas en bestämmelse kring uppsägningstidens längd görs istället en skälighetsbedömning, dvs. vad kan anses vara en rimlig uppsägningstid. Gäller uppsägningen däremot till exempel en hyreslokal finns bestämmelser kring uppsägningstiden i hyreslagen. Vid en uppsägning ska den avtalsenliga ersättningen betalas under hela uppsägningstiden.

 

Vid hävning upphör avtalet att gälla omedelbart, utan hänsyn till vare sig bindningstid eller uppsägningstid. Vid en hävning ska avtalsprestationerna inte fullgöras, dvs varken betalning eller motprestation ska ske. Om fullgörelse däremot redan har skett ska avtalsprestationerna, om möjligt, återgå. Hävning kan som huvudregel endast göras till följd av ett väsentligt avtalsbrott.

 

Vad är ett väsentligt avtalsbrott?

 

Med väsentligt avtalsbrott menas att avtalsbrottet ska ha en stor betydelse för den drabbade avtalsparten. Som regel krävs även att den avtalsbrytande parten insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var av stor betydelse för den andra parten.

Nedan är två exempel på avtalsbrott som kan anses vara väsentliga:

 

EXEMPEL 1: En byggnadsentreprenör åtar sig att bygga fem garage och att asfaltsbelägga vägen till garagen samt att vara färdig den 1 oktober då beställaren ska ta sin lagerlokal i bruk. Den 1 oktober är garagen färdiga men vägen dit är inte belagd med asfalt, vilket omöjliggör för beställaren att använda garagen. Avtalsbrottet är väsentligt och beställaren kan häva avtalet avseende asfaltsbeläggningen.

Avtalsbrottet i föregående exempel är däremot inte väsentligt om vägen istället är sådan att beställaren i och för sig kan köra sina lastbilar på den även om den inte är asfalterad och Byggnadsentreprenören asfalterar vägen strax efter den 1 oktober.

 

EXEMPEL 2: Företaget A är distributör av Företaget Bs produkter och har ensamrätt på försäljningen av dessa. A har åtagit sig gentemot B att inte sälja produkter som konkurrerar med Bs produkter men sluter trots detta ett avtal med Företaget C om att sälja produkter som konkurrerar med B. Även om As ansträngningar att sälja Cs produkter helt misslyckas och inte alls påverkar försäljningen av Bs produkter, är As avtalsbrott väsentligt eftersom det undergräver Bs förtroende för A och eftersom A begått avtalsbrottet uppsåtligen.

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att väsentlighetsbedömningen görs utifrån samtliga omständigheter. Ett avtalsbrott som isolerat inte skulle utgöra ett väsentligt avtalsbrott kan anses väsentligt om det inträffar vid upprepade tillfällen eller i kombination med andra avtalsbrott.

 

 

Kompletterande grund för hävning

Om avtalsbrottet inte faller under vad som allmänt ses som ett väsentligt avtalsbrott kan det ändå finnas grund för hävning om det aktuella avtalet mellan parterna anger någon kompletterande grund för hävning. En sådan avtalad grund för hävning är ett sett för parterna att redan från början klargöra vad som är av stor betydelse för genomförandet av det aktuella avtalet.

 

Hävningsförklaring

För att kräva att ett avtal hävs krävs vidare att den avtalspart som vill häva avtalet meddelar motparten detta. Det finns inga formkrav för en hävning men precis som med allt annat är det en klar fördel för bevisfrågan vid en eventuell tvist om hävningen gjorts skriftligen. Om avtalsparten inte meddelar motparten att denne önskar häva avtalet så kommer inte heller hävningen till stånd, även om förutsättningar skulle vara uppfyllda. Dock finns ett undantag från huvudregeln; om det är omöjligt att fullgöra avtalet och båda parterna är medvetna om omöjligheten behövs ingen hävningsförklaring.

 

 

Påföljder vid en obefogad hävning

Att häva ett avtal utan att ha rätt därtill innefattar en vägran att fullfölja egna åtaganden, oftast handlar det om en vägran att betala. En sådan hävningsförklaring är därför i sig ett avtalsbrott, eller åtminstone ett meddelande om att man kommer att begå avtalsbrott, vilket istället ger motparten rätt att häva avtalet och kräva skadestånd.

Skadeståndet ska i princip omfatta den vinst som motparten skulle ha gjort om avtalet hade fullföljts, vilket kan röra sig om betydande belopp.